Zorgboerderij Rondmeer

Wij bieden zorg en begeleiding aan jongeren van 12 tot 18 jaar en (jong-) volwassenen met een autismespectrumstoornis, adhd en een licht verstandelijke en/of psychische beperking. Ook (gedeeltelijk) schooluitvallers, thuiszitters kunnen we hulp bieden. Doordat de stap naar of de eisen op een school te groot zijn wordt er maatwerk aangeboden. Een combinatie van school met dagbesteding. Op de dagbesteding wordt dan in een andere omgeving en setting gewerkt aan de doelen die voor het optimaal kunnen volgen van onderwijs nodig zijn. We doen dit in samenwerking met oa Aloyssiusstichting en andere voortgezet (speciaal) onderwijs scholen. Logeer-weekenden voor jongeren van 12 tot 18 jaar en (jong-) volwassenen met een autismespectrumstoornis, adhd en een licht verstandelijke en/of psychische beperking.

Rondmeer.png

Synthese jeugd- en jongerenwerk

Synthese is een welzijnsorganisatie geworteld in Noord- en Midden-Limburg Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen. We streven ernaar dat iedereen meedoet.

Synthese jeugd- en jongerenwerk logo

Ouders voor ouders

In onze school organiseert stichting Ouders voor Ouders regelmatig bijeenkomsten. Deze stichting is er voor en door ouders met een zorgenkind van 0 tot 18 jaar. Ouders kunnen informatie en ervaringen uitwisselen en steunen elkaar.

Ouders voor ouders logo

Boebadoe Farm

Bij Boebadoe Farm bieden we verschillende zorgtrajecten op maat: (arbeidsmatige) dagbesteding voor (jong)volwassenen, groeitrajecten voor leerplichtige jeugd, dagbesteding op de woensdagmiddag zijn er verschillende activiteiten met als keuze bewust bezig zijn met paarden, zaterdag dagbesteding voor jeugd en (jong)volwassenen.

Boebadoe Farm logo

Hoeve de Kaolder

Hoeve de Kaolder is een jeugdhulpverleningsorganisatie welke door de jaren heen vraaggestuurd is gegroeid. Binnen onze organisatie kunnen we flexibel op- en afschalen in zorg voor hetgeen op dat moment nodig is. Dit doen we met een enthousiast team van begeleiders, orthopedagogen, therapeuten en gedragsdeskundigen die allen zijn opgeleid en gespecialiseerd in jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen. We beschikken over een aanbod van verschillende vormen van jeugdhulpverlening.

Hoeven de Kaolder